Zarząd MTiO JAMAR Sp. z o.o. zobowiązuje się do konsekwentnego stosowania takiej koncepcji zarządzania, która zapewnia:

 •  dokładne rozpoznawanie i maksymalne zaspokajanie wymagań aktualnych i potencjalnych klientów poprzez promowanie następującej zasady:

JAKOŚĆ JEST SPRAWĄ WSZYSTKICH

 •  spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych
 • spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015
 • ciągłe doskonalenie procesów Systemu Zarządzania Jakością

Niniejsza Polityka Jakości realizowana jest poprzez następujące działania:

 •  Promowanie zaangażowania w jakość wszystkich pracowników firmy
 • Dostarczanie wyrobów o wysokim poziomie jakości
 • Stosowanie efektywnych rozwiązań produkcyjnych zapewniających spełnienie wymagań Klienta
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami, mediami i materiałami w celu optymalizacji procesu produkcji
 • Dążenie do poszerzenia rynku zbytu w zakresie nowych oraz obecnie produkowanych wyrobów
 • Wspieranie podejścia procesowego i orientacja na osiąganie celów jakości
 • Zachęcanie i angażowanie pracowników do podejmowania starań na rzecz doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością

Prezes Zarządu
 Jan Kleszcz

Częstochowa 20.08.2018